fra Zdravko Dadić

Fra Zdravko Dadić rodio se u Gradačcu 8. svibnja 1966. od oca Pere i majke Kate r. Bošnjak. Osnovnu školu završio je u Tramošnici, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1981.-1985.), novicijat na Bistriku (1985./1986.), a filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1987.-1992.). Za svećenika je zaređen 20. srpnja 1992. u Podhumu, Livno.

Bio je župni vikar u Vitezu (1992.-2000.) s prekidom za liječenje poslije ranjavanja u Vitezu 21. prosinca 1993. Bio je gvardijan i župnik u Dubravama (2000.-2006.), definitor i ekonom Franjevačke provincije Sv. Križa – Bosne Srebrene, gvardijan u kući Provincijalata (2006.-2009.), a župnik u Sesvetskoj Sopnici – Zagreb je od 2009. Kao viteški kapelan bio je i voditelj župnog Caritasa u ratu.

U vrijeme gvardijanstva u Dubravama podigao je pod krov samostansku i župnu crkvu, proširio Franjevački samostan, obnovio filijalne crkve u Bijeloj, Prijedoru, Donjoj Skakavi i Donjim Hrgovima, sagradio zvonike u Bijeloj i Hrgovima te elektrificirao zvona u Donjoj Skakavi, Prijedoru, Bijeloj i Donjim Hrgovima. Kao ekonom provincije vodio je obnovu kuće u Olovu. Vratio je u posjed Provincije Konvikt u Visokom i pripadajuću zemlju te je vodio sve poslove na obnovi konvikta do useljenja.

Kao ekonom provincije, u vrijeme provincijala fra Mije Džolana, vodio je brigu o obnovi na Kovačićama u periodu od tri godine. U to je vrijeme uređena dvorana Svetog Franje, građevinski dovršena crkva i stavljeni vitraji na prozore, opremljen prostorije za Provincijalat i preseljen Provincijalat i dovršene prostorije za potpuni kapacitet studenskog doma. Trenutačno radi na dovršenju crkve u Sesvetskoj Sopnici, a u međuvremenu je uselio u novi samostan i župnu kuću u Sesvetskoj Sopnici – Zagreb. Na provincijskim Kapitulima 2016. i 2019. braća su ga ponovno izabrala za definitora, a u srpnju 2019. postao je gvardijan Franjevačkog samostana svetog Ilije u Zagrebu.

Važniji datumi:

  • rođen: 8. svibnja 1966., Gradačac, župa Donja Tramošnica
  • novicijat: 14. srpnja 1985., Gorica (Livno)
  • prvi zavjeti: 11. srpnja 1986., Sarajevo
  • svečani zavjeti: 19. listopada 1991., Sarajevo
  • svećeničko ređenje: 20. srpnja 1992., Podhum

Kontakt:

Oglasi